Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 0900 diensten

Artikel 1 Definities
1.1 De dienstverlener: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tulp Solutions B.V. gevestigd te Oegstgeest.
1.2 BEL0900APP : een merknaam van Tulp Solutions B.V.
1.3 De afnemer: de gebruiker van de dienst van de dienstverlener.
1.4 De overeenkomst/de dienst: de verbintenis tussen de dienstverlener en afnemer, waarbij de dienstverlener door middel van beschikbaarstelling van 0900 (service-)nummers vaste en mobiele telefoondiensten van de afnemer nationaal en internationaal doorschakelt of de afnemer van bepaalde informatie voorziet.
1.5 De algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.6 Het tarievenoverzicht: het actuele overzicht van de tarieven zoals deze door de dienstverlener in rekening worden gebracht. Deze zijn te raadplegen op de website www.bel0900app.nl .
1.7 Partijen: de dienstverlener en de afnemer gezamenlijk.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten zoals bedoeld in artikel 1.3.
2.2 Afwijken van de algemene voorwaarden is niet mogelijk.
2.3 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, zullen partijen ter vervanging een nieuwe bepaling vaststellen waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
2.5 De algemene voorwaarden kunnen eenzijdig door de dienstverlener worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking 7 dagen na de bekendmaking op de website van de dienstverlener, namelijk www.bel0900app.nl.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 De dienstverlener biedt de 0900 (service-)nummers aan en adverteert daarvoor (o.a. op het internet).
3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
3.3 De afnemer aanvaardt het aanbod en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden door het desbetreffende 0900 (service-)nummer te gebruiken en de verbinding na de gratis tariefmelding in stand te laten.
3.4 De overeenkomst wordt gesloten voor de duur van de verbinding na aanvaarding.
3.5 De dienstverlener heeft het recht om een overeenkomst te weigeren en de toegang tot 0900 (service-)nummers voor bepaalde afnemers te blokkeren of te beëindigen.

Artikel 4 Consumenten
4.1 De dienstverlener heeft ten aanzien van personen, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, geen informatieplicht uit hoofde van artikel 7:46c BW in verband met de uitzondering genoemd in artikel 7:46i lid 5 BW. De dienst wordt na aanvaarding onmiddellijk uitgevoerd.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden
5.1 De tarieven per 0900 (service-)nummer zijn te raadplegen in het tarievenoverzicht. Verder is op de website te raadplegen of er per minuut of seconde wordt afgerekend en of er een starttarief is.
5.2 Tarieven zijn inclusief BTW.
5.3 De tarieven van de dienstverlener worden via de vaste of mobiele telecom-aanbieder van de afnemer bij de afnemer in rekening gebracht.
Bij eventuele onduidelijkheden of vragen dient de afnemer dan ook met zijn/haar vaste of mobiele telecom-aanbieder contact op te nemen.
5.4 Eventuele additionele tarieven en/of kosten die de vaste of mobiele telecom-aanbieder van de afnemer in rekening brengt, zijn geen onderdeel van de overeenkomst.
5.5 De dienstverlener is te allen tijde gerechtigd om de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt in het tarievenoverzicht.

Artikel 6 Kwaliteit diensten
6.1 Telecommunicatiediensten werken middels verspreiding van radiosignalen, waardoor de kwaliteit van de verbinding niet altijd en overal kan worden gewaarborgd. Dit houdt verband met onder andere de gebruikte (mobiele) apparatuur, de radiodekking van het netwerk en de atmosferische omstandigheden. De dienstverlener kan de totstandkoming en/of instandhouding en/of de kwaliteit van de verbinding niet garanderen.
6.2 Een niet tot stand gekomen of afgebroken verbinding dan wel een verbinding van lage kwaliteit geeft geen recht op restitutie van de verschuldigde tarieven.

Artikel 7 Privacy
7.1 Om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst kan de BEL0900APP gebruik maken van uw Contactgegevens.
7.2 De dienstverlener zal nooit contactgegevens van de afnemer gebruiken dan wel misbruiken, noch voor eigen gebruik noch voor commerciële doelstellingen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Het gebruik van 0900 (service-)nummers geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.
8.2 De dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade. 8.3 Mocht desondanks aansprakelijkheid komen vast te staan, dan is deze altijd beperkt tot het bedrag van het telefoongesprek waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en is bovendien beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.

Artikel 9 Toepasselijk recht
9.1 Op de overeenkomsten genoemd in artikel 1.3 is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 Geschillenregeling zakelijk
10.1 Ten aanzien van personen, handelend in de uitvoering van beroep of bedrijf, geldt dat uitsluitend de bevoegde Nederlandse rechter bevoegd is kennis te nemen van eventuele geschillen voortvloeiende uit hoofde van de overeenkomst.

Artikel 11 Geschillenregeling consumenten
11.1 Geschillen tussen de afnemer, niet handelend in de uitvoering van beroep of bedrijf, en de dienstverlener over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst kunnen zowel door deze afnemer als door de dienstverlener worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
11.2 Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de afnemer genoemd in artikel 8.1 zijn klacht eerst schriftelijk aan de dienstverlener heeft voorgelegd. De dienstverlener zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan de afnemer genoemd in artikel 8.1 binnen die termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem wordt meegedeeld.
11.3 Binnen 30 dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van de dienstverlener, dan wel binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het tweede lid van dit artikel had moeten worden gereageerd, kan de afnemer genoemd in artikel 8.1 het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Telecommunicatie.
11.4 Wanneer de afnemer genoemd in artikel 8.1 een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de dienstverlener aan deze keuze gebonden.
11.5 Indien de dienstverlener een geschil wenst voor te leggen aan de geschillencommissie, moet hij de afnemer genoemd in artikel 8.1 schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De dienstverlener dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
11.6 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden.
11.7 De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Februari 2017
Bel0900 iPhone App 1 Bel0900 iPhone App 2 Bel0900 iPhone App 3 Bel0900 iPhone App 4 Bel0900 iPhone App 5
Vast Mobiel
4
4
ct/min ct/min